Přeskočit na obsah

Architektura a Udržitelný Rozvoj

AUR18
05Říj2018
06Říj2018

Továrna

Dělnická 63, Praha 7

Katedra Architektury ve spolupráci s katedrami Konstrukcí pozemních staveb, Technického zařízení budov a Urbanismu a územního plánování Vás zve na doktorandskou konferenci AUR18

Konference bude probíhat formou prezentací hlavních příspěvků, krátkých prezentací části posterové sekce a posterů. Na konferenci bude navazovat druhý den tematická prohlídka.

Výstupem konference bude tištěná recenzovaná publikace/monografie s anotacemi v anglickém jazyce. Průběh konference bude zaznamenáván a zveřejňovaná na internetových stránkách konference. Jazykem konference bude čeština, slovenština a angličtina.

Příspěvky budou akceptovány v teoretické rovině i konkrétní formou případových studií.

Tématika a cíle:
Architektura a udržitelný rozvoj

Konference je určena především pro prezentaci studentů doktorského studia s mezi katedrovým přesahem. Cílem je i setkání odborné veřejnosti nad společným tématem zachování jedinečných staveb a celků pomocí aktuálního návrhu a současných technologií a technického zařízení za předpokladu jejich udržitelnosti.

Doktorandská konference má za cíl mezioborové vnímání tématu jedinečných objektů a celků. Do tématu se zapojí mj. obory a studijní programy kateder konstrukcí pozemních staveb, technických zařízení budov, urbanismu a územního plánování a architektury. Výzvou je diskuze nad tématem a hledání společného řešení. Praktický pohled vnese spolupráce s Národním památkovým ústavem a iniciativou Prázdné domy.

Zaměření konference se dotýká tématu udržitelnosti jedinečných objektů a celků. Jedná se o objekty, které již mají v současnosti historickou hodnotu, i když ze své podstaty nemusí mít zvláštní právní ochranu. Dalším navazujícím tématem jsou technologie, které umožňují zachování jedinečnosti staveb, jejich charakter a duch místa. Problematika průmyslového dědictví se dotýká i urbanistických celků a přístupu využívání kontaminovaných území označovaných jako brownfields.

Jedinečnost je vnímána jako nenahraditelná hodnota dědictví z různých období vývoje lidské společnosti a neomezuje se na konkrétně odbornou veřejností určené historické období.

Aktuálnost tématu je signifikantní. Počet významných objektů a historických celků a jejich stav vyžaduje neustálou pozornost pro zachování tohoto dědictví. Současně je třeba brát ohled na jejich postavení v aktuální době. I když daná témata jsou řešena již po staletí, trendy společnosti je staví na novou pozici vnímání veřejnosti. Pro značnou část objektů a celků to znamená hledání nového využití a postupů využívání ploch již kontaminovaných. Na druhé straně jsou tématem konzervace, zpřístupnění široké veřejnosti a rozvoj turistiky.

Samotný průběh i výstupy jsou důležitým aspektem pro odbornou veřejnost a pro organizace pracující na poli památkové péče. Téma se bezpochyby dotýká i samotných investorů a majitelů, kterým chce zprostředkovat metody citlivého přístupu.

Konference navazuje na předchozí konference pořádané katedrou architektury oborů Architektura a stavitelství a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví: Architektura a udržitelný rozvoj 2014, Venkov a územní plánování 2015, Architektura a veřejný prostor 2016 a Konference doktorského studijního programu Architektura a stavitelství 2017: Železnice-specifika, výzvy a limity, a rozšiřuje je o mezioborovou spolupráci.

Napsat komentář