Přeskočit na obsah

Optické komunikace 2018

Optické komunikace 2018

Česká a Slovenská společnost pro fotoniku, ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická a Agentura Action M Vás zvou na 29. ročník konference a výstavu Optické komunikace 2018. V letošním roce bychom se vedle tradičních témat rádi zaměřili i na oblast optických sítí a technologií pro energetiku a Industry 4.0.

Konference je určena pro širokou odbornou veřejnost, telekomunikační operátory, dodavatele technologií, měřicí techniky, poskytovatele služeb, akademické pracovníky i zástupce obcí a státní správy.

Během celého prvního dne bude otevřena výstava se stánky předních firem z oboru.

OK 2018Druhý den bude na programu vzdělávací blok.

V úvodním bloku budou zvané přednášky na téma:

> Světlo ve službách společnosti Strategie AV21

> Chytré sítě Smart Grids a fotonické technologie

> Nové směry ve vláknové optice

V dalších blocích jsou vítány příspěvky zejména z těchto oblastí:

> Technologie, řešení a sítě NGN/NGA

> Fotonické technologie pro Industry 4.0

> Optické sítě pro energetiku

> Optické přenosové systémy a síťové prvky

> Optická vlákna, kabely a komponenty

> Planární optické a optoelektronické integrované součástky

> Pasivní a aktivní součástky, jejich výroba a testování

> Lasery a zesilovače

> Instalace, měření, diagnostika a údržba optických kabelů

> Vláknové a planární senzory

> Zpracování optického signálu

> Organické materiály pro optiku a optoelektroniku

> Optické nanovlnovody

> Přenos optického signálu volným prostorem (FSO spoje, LIFI, VLC a IoT)

> Biomedicínské aplikace vláknové optiky a optoelektroniky

> Optické materiály

> Obrazová fotonika

TYPY PŘÍSPĚVKŮ:

> Poznatky z praxe – očekávají se zejména případové studie a prezentace zkušeností s realizací projektů a s provozem optických systémů a sítí

> Originální výsledky vlastního vývoje a výzkumu budou vydány formou sborníku.

Podmínkou pro přijetí příspěvku do sborníku a zařazení do programu bude

* vědecká kvalita příspěvku * dodržení předepsané šablony v anglickém jazyce

* včasné dodání do uzávěrky příspěvků pro sborník (21. 9. 2018)

Členové PV si vyhrazují právo rozhodnout o zařazení jednotlivých příspěvků do příslušné části programu či nepublikovat příspěvek ve sborníku, pokud z formální nebo obsahové stránky neprojde recenzním řízením nebo nebude uhrazen registrační poplatek do 21.10.

Představování konkrétních produktů a marketingově zaměřené přednášky jsou považovány za firemní prezentace a jsou podmíněny zaplacením vyššího vložného na konferenci. Zájemci naleznou více informací v “Nabídce aktivní prezentace firmy“, která bude na vyžádání zaslána.

První den konference bude doprovázen VÝSTAVOU představující:

> přenosové systémy, síťové prvky a jejich funkční bloky

> optická vlákna a kabely

> aktivní a pasivní součástky

> měřicí a diagnostickou techniku

> instalační technologie a služby

> optické vláknové senzory a produkty pro biomedicínu

VZDĚLÁVACÍ BLOK je zařazen na dopoledne druhého dne konference 26. 10. a bude zaměřen na

> Optická vlákna, lasery a zesilovače

Dr. Ing. Pavel Honzátko, ÚFE AV ČR, v.v.i.

> Vysokorychlostní optické systémy a sítě

Doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D., ČVUT v Praze, FEL

Účast ve vzdělávacím bloku 26.10. lze objednat i samostatně.

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE A ZÁJEMCE O AKTIVNÍ PREZENTACI FIRMY

Nabízíme možnosti prezentace firmy jednou z následujících forem:

1. Firemní prezentace – představení konkrétních produktů a marketingově zaměřená přednáška

2. Účastí na výstavě, která bude probíhat během prvního dne konference

3. Umístěním firemního loga v sále

4. Distribucí firemních materiálů každému účastníkovi

5. Vystavení firemního loga na webových stránkách konference

Zájemci naleznou více informací v “Nabídce aktivní prezentace firmy“, která bude na vyžádání zaslána.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

6. 8. 2018 Uzávěrka přihlášek abstraktů

24. 8. 2018 Oznámení o přijetí abstraktů do programu

21. 9. 2018 Uzávěrka finálních příspěvků do sborníku

1. 10. 2018 Včasný termín pro zaslání závazné přihlášky

10. 10. 2018 Uzávěrka přihlášek pro vystavovatele

22. 10. 2018 Uzávěrka závazných přihlášek

25. 10. 2018 Zahájení konference a výstavy OK 2018

26. 10. 2018 Konference a vzdělávací blok OK 2018

PROGRAMOVÝ VÝBOR

SBORNÍK

> Sborník v anglickém jazyce bude sestaven z příspěvků prezentujících originální výsledky vlastního vývoje a výzkumu

> Zvané přednášky a další prezentace budou se souhlasem autorů umístěny ke stažení na webu ve formátu PDF (max. velikost 10 MB).

> Pro VZDĚLÁVACÍ BLOK budou k dispozici po vyžádání předem samostatné studijní podklady.

INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Zájemce o zvanou přednášku a odborné sdělení prosíme o odeslání stručného abstraktu příspěvku o rozsahu 300 slov na http://www.action-m.com/ok2018/prihlaska.php, a to do 6. srpna 2018 do 12 hodin.

Délka zvané přednášky je předběžně stanovena na 30 minut včetně diskuze, délka ostatních odborných příspěvků pak na 20 minut včetně diskuze.

ÚČASTNICKÉ POPLATKY

Účastnický poplatek (včetně 21% DPH) nabízí jeden z těchto typů vložného:

> vložného nebo zvýhodněného vložného na konferenci a výstavu

> vložného na vzdělávací blok 26. 10. 2018 (lze objednat samostatně)

(pro pokrytí nákladů na organizační zajištění, pronájmy, techniku, zpracování sborníku příspěvků konference OK 2018 a pro zájemce samostatné tištěné podklady vzdělávacího bloku, programu, kávové přestávky a oběd formou buffet ve čtvrtek 25. října 2018).

Předseda programového výboru Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D., ČVUT v Praze, FEL Doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD., STU v Bratislavě, FEI

Doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D., ČVUT v Praze, FEL Ing. Anton Kuchar, CSc., PhD., nezávislý konzultant

Ing. Jan Brouček, CSc., PROFiber Networking s.r.o. Doc. Mgr. Petr Páta PhD., ČVUT v Praze, FEL

Ing. Pavel Černý, SITEL, spol. s r.o Ing. Jaromír Šíma, RLC Praha, a.s.

Prof. Ing. Milan Dado, PhD., ZU Žilina Prof. Ing. František Uherek, CSc., STU v Bratislavě, FEI

Dr. Ing. Pavel Honzátko, ÚFE AV ČR, v.v.i. Prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc., VŠB-TU Ostrava

Doc. Ing. Vítězslav Jeřábek, CSc., ČVUT v Praze, FEL Prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc., VUT Brno, FEKT

Prof. Ing. Miloš Klíma, CSc., ČVUT v Praze, FEL Prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D., ČVUT v Praze, FEL

Účastnické poplatky (včetně 21 % DPH) Včasné do 1. října 2018 Po 1. říjnu 2018

Vložné na konferenci a výstavu

– účast na konferenci 25. – 26.10. a na vzdělávacím bloku 26.10. 2 800 3 200

Zvýhodněné vložné na konferenci a výstavu

(sleva 20% z vložného)

– účast na konferenci 25. – 26.10. a na vzdělávacím bloku 26.10.

– pro členy České a Slovenské společnosti pro fotoniku

– autorům z univerzitních a akademických pracovišť

s nekomerčně zaměřenou přednáškou poskytnuta 2 240 2 560

Vložné na 1. den konference a výstavu

– účast pouze na konferenci a výstavě 25.10. 1 900 2 400

Vložné na vzdělávací blok konference

– účast pouze na vzdělávacím bloku 26.10. 1 200 1 500

Nabízíme možnost včasné registrace a platby do 1. října 2018.

Do tohoto termínu je vložné sníženo o 400 Kč a zvýhodněné vložné o 320 Kč.

Nabízíme také možnost bezplatného přihlášení na konferenci zájemcům z řad studentů magisterského, bakalářského studia a středních škol s doporučením člena programového výboru konference OK 2018. Podmínkou je vyplnění závazné přihlášky.

Účastnický poplatek se vztahuje i na přednášející (kromě přednášejících zvaných přednášek a členů programového výboru).

1 komentář na “Optické komunikace 2018”

  1. Pingback: Optické komunikace 2018 | B2B NETWORK NEWS

Napsat komentář